ประวัติความเป็นมา

อำเภอบางปะหัน เดิมชื่อว่า อำเภอนครใน เคยตั้งอยู่ริมคลองบางนางร้า บริเวณหลังวัดอินกัลยา(ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลี่)ต่อไป พ.ศ. 2440 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำลพบุรี ฝั่งตะวันออกในท้องที่ตำบลเกาะเลิ่ง ขณะนี้(ปัจจุบัน คือหมู่ที่ 6 ตำบลบางปะหัน) ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปะหันประมาณ 100 เมตร ไปทางทิศใต้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมในสมัยนั่นซึ่งแต่เดิมต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง รูปแบบของอำเภอเป็นแบบปั้นหยา ทรงเตี้ยเสาก่อด้วยอิฐแบบอาคารสมัยรัชการที่ 5 และยังคงใช้ชื่อว่า อำเภอนครใน ตามเดิม พ.ศ.2449 ในสมัยรัชการที่ 6 ได้เปลี่ยน คำว่า เมือง ให้เป็น จังหวัด แบ่งจังหวัดออกเป็นอำเภอและแบ่งอำเภอออกเป็น ตำบลให้เหมาะสม ตำบลเกาะเลิ่งซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ ได้ถูกเปลี่ยนแปลงออกเป็น 2 ตำบล โดยถือแนวคลองเกาะเลิ่งเป็นแนวเขตแบ่งตำบล ฝั่งตะวันออกของคลองที่ฝั่งเดียวกับหมู่บ้านบางปะหัน ให้เป็นตำบลบางปะหัน ตำบลเกาะเลิ่งเดิมนั้นยกเลิกไม่เป็นตำบลอีกต่อไป ส่วนชื่ออำเภอ ทางราชการมีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อตามตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ จึงเปลี่ยนชื่อจาก อำเภอนครใน มาเป็นอำเภอบางปะหัน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พ.ศ.2464 ที่ว่าการอำเภอหลังเก่าชุดทรุดโทรมและได้ก่อสร้างใหม่ ในบริเวณใกล้เคียง ห่างจากที่เดิมไปทางทิศเหนือประมาณ 100 เมตร(คือ ที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน)และได้ลื้อหลังเก่าออก เพื่อใช้เป็นที่สร้างบ้านพักข้าราชการ ดังปรากฎในปัจจุบัน คือว่า บางปะหัน เป็นชื่อเก่าแก่ของหมู่บ้าน ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นชื่อดังกล่าวข้างต้น พ.ศ.2536 อำเภอได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองให้สร้างที่ว่าการอำเภอใหม่ในที่เดิม อำเภอบางปะหันสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรกรรม

สภาพอากาศทั่วไปเป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุาตะวันออกเฉียงใต้และ ลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือมี ฤด ูคือ ฤดูฝน เมษายน พฤศจิกายน ฤดูหนาว พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ ฤดูร้อน(กุมภาพันธ์-เมษายน)

คำขวัญอำเภอ

งอบสวยวิจิตร อิฐทนทาน มันเทศหอมหวาน งามตระการบ้านทรงไทย เมืองชัยพระเจ้าตาก

(Visited 1,822 times, 1 visits today)