การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

(Visited 62 times, 1 visits today)