🏠สพอ.บางปะหัน พิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน 🏠

🏠สพอ.บางปะหัน พิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน 🏠
📝วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางปะหัน เป็นประธานพิธีมอบบ้าน ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน พร้อมทั้งมอบของอุปโภคบริโภค แก่ครัวเรือน จำนวน 6 ครัวเรือน ได้แก่
1. ครัวเรือนของนายประชุม ศรีผ่อง บ้านเลขที่ 9 หมู่ 5 ตำบลเสาธง
2. ครัวเรือนของนายเฉลิม ขยัน บ้านเลขที่ 32 หมู่ 5 ตำบลเสาธง
3. ครัวเรือนของนางอาภัชรา ทองสมบูรณ์ บ้านเลขที่ 42/8 หมู่ 5 ตำบลบางปะหัน
4. ครัวเรือนของนางลำจวน ราศรี บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ตำบลบ้านม้า
5. ครัวเรือนของนางบุญหนัก ศรีโกศักดิ์ บ้านเลขที่ 35/3 หมู่ 3 ตำบลบ้านขล้อ
6. ครัวเรือนของนางมาเรียม อากาศเย็น บ้านเลขที่ 58 หมู่ 2 ตำบลตานิม
🔹โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกิ่งกาชาด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนร่วมพิธีดังกล่าว
🔹สำหรับโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อนและยากจน ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรอยยิ้ม ความสุข แก่ครัวเรือนยากจน ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
📸 : ปกครองอำเภอบางปะหัน
📰 : สพอ.บางปะหัน

(Visited 6 times, 1 visits today)