🍠สพอ.บางปะหัน รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) บ้านหันสัง หมู่ที่ 6 ตำบลหันสัง🍠

🍠สพอ.บางปะหัน รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) บ้านหันสัง หมู่ที่ 6 ตำบลหันสัง🍠
📝วันที่ 14 กันยายน 2565 นายบุญสม ไตรยสุทธิ์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ พร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องร้องเรียนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านภายใต้ระเบียบต่างๆ โดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน ซึ่งได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล
🏠ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)