นางสาวโสภิดา บุญเนาว์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางปะหัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangpahan วันที่ 07 พ.ค. 2564

การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangpahan วันที่ 07 พ.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangpahan วันที่ 07 พ.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การเตรียมสถานที่ดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของครัวเรือนต้นแบบ ร.อ.วารินทร์ ช่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangpahan วันที่ 07 พ.ค. 2564

การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระร [...]