นายบุญสม ไตรยสุทธิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางปะหัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangpahan วันที่ 10 ส.ค. 2565

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565🍠

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangpahan วันที่ 10 ส.ค. 2565

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาหมู่บ้าน กขคจ. ต้นแบบ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้🍠

🍠สพอ.บางปะหัน ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาหมู่บ้าน กขคจ. ต้ [...]