ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวเครือมาศ ภักดีไพบูลย์

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน