ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกาญจนา ประสพศิลป์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน