พช.บางมูลนาก ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายชาญณรงค์ กันภัย [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางมูลนาก ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายชาญณรงค์ กันภัย [...]
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่18 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางมูลนาก

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญ [...]
อ่านเพิ่มเติม