พช.บางมูลนาก ร่วมทอดผ้าป่าฯ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ [...]
อ่านเพิ่มเติม