พช.บางมูลนาก ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น.
นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ตามแผนงานโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
การนี้นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการ โดยมีเนื้อหา ดังนี้
1.ปฐมนิเทศและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
2.ทบทวนบทบาทหน้าที่กลไกขับเคลื่อนกองทุนฯ
3.แนวทางการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้
4.จัดทำแผนการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 35 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯหมู่บ้าน/ชุมชน

(Visited 3 times, 1 visits today)