พช.บางมูลนาก ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564

วันที่ 18 มิถุนายน 64 เวลา​ 13.00​ น.​ นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก ได้มอบหมายให้ ส.อ.นิคม พรมจันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอบางมูลนาก ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
-โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564
-การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2564
-การมอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร และทุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
โดยมีวัตถุประสงค์เน้นย้ำให้ผู้นำ อช. สนับสนุนร่วมกันกับพัฒนากรประจำตำบลในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆให้ประสบผลสำเร็จ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก ชั้น2 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

(Visited 4 times, 1 visits today)