พช.บางมูลนาก ดำเนินการตรวจรับพื้นที่แปลงตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช.

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอบางมูลนากได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ และช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ของแปลงนางสิริลักษณ์ โรจนกฤตยากรณ์ ณ บ้านคลองขุด หมู่ 5 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ที่ดำเนินการปรับรูปแบบแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(Visited 3 times, 1 visits today)