พช.บางมูลนาก ขับเคลื่อนโครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ ประจำปี 2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น. นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก มอบหมาย ส.อ.นิคม พรมจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ การสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564 ณ พื้นที่หมู่บ้านสัมมาชีพเป้าหมาย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยส่งเสริมอาชีพการทำขนมเม็ดขนุนให้แก่ครัวเรือนสัมมาชีพ จำนวน 20 ครัวเรือน
ทั้งนี้ได้มีมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มงวด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างตลอดการฝึกอบรม

(Visited 4 times, 1 visits today)