พช.บางมูลนาก ร่วมทอดผ้าป่าฯ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564 การนี้นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดย พช.บางมูลนากร่วมสมทบเป็นจำนวนเงิน 85,701 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทั้งมีกิจกรรมมอบทุนให้แก่เด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาส โดยอำเภอบางมูลนากมีผู้เข้ารับทุนฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. เด็กชายนพเก้า ล้ำจันทร์
2. เด็กหญิงบุญญาพร ศรีผุย
ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

(Visited 5 times, 1 visits today)