สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก

จังหวัดพิจิตร

นายธวัช พะโยม

พัฒนาการอำเภอบางมูลนากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายณเรศ กิติวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการที่ได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พร้อมด้วยนางสาวอนุสรา ชื่นเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการฯ สิบเอกนิคม พรมจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก กรรมการและเลขานุการฯพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลหอไกรและตำบลวังตะกู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ติดตาม ตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการที่ได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โรงสีข้าวชุมชนบ้านหอไกร หมู่ที่ 4 ตำบลหอไกร และกลุ่มผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

20 สิงหาคม 2563 / 09:26 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม