สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก

จังหวัดพิจิตร

นายชาญณรงค์ กันภัย

พัฒนาการอำเภอบางมูลนากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน