หนังสือราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นางสาวลักขณา นามขาน ตั้งอยู่ บ้านแหลมชะอุย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นายวุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุข ตั้งอยู่ บ้านตลาดเกาะแรต หมู่ ๑๐ ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นางเบญจรัตน์ เรียบร้อย ตั้งอยู่ บ้านท่าช้าง หมู่ ๑๐ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ เกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นางสาวลักขณา นามขาน ตั้งอยู่ บ้านแหลมชะอุย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นายวุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุข ตั้งอยู่ บ้านตลาดเกาะแรต หมู่ ๑๐ ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นางเบญจรัตน์ เรียบร้อย ตั้งอยู่ บ้านท่าช้าง หมู่ ๑๐ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ เกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล