โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือชื่อย่อว่า กข.คจ. เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนชาวชนบทในประเทศไทย เริ่มต้นดำเนินการในปี พ.ศ. 2536 ในสมัยนายชวน  หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมอบเงิน จำนวน 280,000 บาท ให้หมู่บ้านเป้าหมายซึ่งได้จากการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1  เพื่อให้ครัวเรือนยากจนยืมไปประกอบอาชีพ ปัจจุบันดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2553 เงื่อนไขในการใช้เงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย คือ ให้นำไปใช้ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอขอยืม  1) ห้ามนำไปใช้หนี้สินเดิม  2) ห้ามนำไปบูรณะ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  3) ห้ามนำไปใช้จ่ายในครอบครัว

คณะกรรมการ กข.คจ

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีจำนวน 7 คนแต่ไม่เกิน 9 คน มีวาระคราวละ 4 ปี มาจากประธาน กม. ผู้แทน กม. ผู้แทน อบต. ผู้แทนสตรี ผู้แทนองค์กรชุมชนอื่นๆ ในระดับหมู่บ้าน

กระบวนการอนุมัติเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

  1. คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและเสนอแบบขอยืมเงินต่อพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบลเห็นชอบ  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติยืมเงินแก่ครัวเรือนเป้าหมาย
  2. คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติเงินยืมให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ให้พิจารณาตามลำดับตามบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
  3. การพิจารณาอนุมัติเงินยืมต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล ไม่ควรใช้วิธีการเฉลี่ยเงินทุน ควรพิจารณาตามความจำเป็น ความเหมาะสมของแต่ละโครงการและคำนึงถึงผลตอบแทนที่ได้รับ

การเบิกจ่ายเงินให้ครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน

การเบิกจ่ายเงินกองทุน กข.คจ. ให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินดำเนินการ โดยให้คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. หมู่บ้าน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหัวหน้าครัวเรือนเต็มจำนวนที่ได้รับอนุมัติให้ยืม และออกใบรับเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย

อำเภอบางละมุง ได้รับงบประมาณตั้งแต่ปี 2536 – 2544 จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

  1. บ้านมาบยายเลีย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ
  2. บ้านห้วยไข่เน่า หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว
  3. บ้านนาวัง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนเตี้ย
  4. บ้านทุ่งกลม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ
  5. บ้านมาบข่าหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว
(Visited 82 times, 1 visits today)