กิจกรรมมื้อสามัคคี แปลงพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล (Community Lab Model For Quality Of Life : CLM) อำเภอบางละมุง

 🦇🦇 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง  : ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”🦇🦇
📍 เอามื้อสามัคคี แปลงพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงระดับตำบล (Community Lab Model For Quality Of Life : CLM) นางสาวนัทธมน ชลบุษย์ (งบเงินกู้ รอบที่1)
💚วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564💚
➡️ เมื่อเวลา 09:00น. นายวุฒิศักดิ์  สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล (Community Lab Model For Quality Of Life : CLM) (งบเงินกู้ รอบที่1) แปลงของนางสาวนัทธมน ชลบุษย์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น คณะทำงาน ๗ ภาคียเครื่อข่ายระดับตำบล และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอบางละมุง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
➡️ กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
– พิธีทำบุญเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
– พิธียกเสาเอกฐานการเรียนรู้
– การมอบวุฒิบัตรแก่นักพัฒาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 19 คน
➡️ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี  ประกอบด้วย
1.คนรักษ์น้ำ (โยน EM BALL)
2.ปลูกต้นไม้
3.คนรักษ์แม่โพสพ (เกี่ยวข้าว)
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมขน
(Visited 57 times, 1 visits today)