การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงวัฒธรรม ได้จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย

แบ่งเป็น ๓ ประเภท ๑. ประเภทประถมศึกษา ๒. มัธยมศึกษา,อุดมศึกษา ๓. ประชาชนทั่วไป

โดยผู้ชนะการประกวดคำขวัญจะได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

ส่งผลงานเข้าประกวด  ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. สำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดสามารถดาวน์โหลดด้วยสแกน QR Code  

 

(Visited 44 times, 1 visits today)