วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีม นพต.ห้วยใหญ่ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๑ ไร่ ( HLM )

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีม นพต.ห้วยใหญ่ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๑ ไร่ ( HLM )

ร่วมกับเจ้าของแปลงคุณชิดชนก เชื้อชูชาติ ผู้รับเหมา วิศวกร ช่างเทศบาลตำบลห้วยใหญ่และพัฒนากรตำบล
1.อ่านแบบแปลง
2.ตรวจสอบสภาพพื้นที่
3.ทำไม้วัดความลึกสระน้ำ
4.ตรวจรับแปลง
5.ห่มฟางสระน้ำ
6.ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้
7.สำรวจพันธุ์ไม้รอบ ๆ พื้นที่ ที่สามารถนำมาปลูกได้
8.ร่วมกันออกแบบการปลูกพันธุ์ไม้ ให้เข้ากับภูมิสังคม
9.ปรึกษาเจ้าของแปลงการทำนา
10.สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ทำน้ำหมัก ปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยไม่กลับกองได้
11.เตรียมจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์เพิ่มเติม
การปรับสภาพพื้นที่เสร็จ มีดินสไลด์เล็กน้อย ในสระมีน้ำเพิ่มขึ้น

ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน 3 ไร่ ( HLM ) ร่วมกับเจ้าของแปลงนางสาวกิตติมา เกตุแจ้ โดย
1.รดน้ำต้นไม้
2.รดน้ำและแทงปุ๋ยไม่กลับกอง ป้องกันสัตว์มีพิษมาอยู่อาศัย
3.ตรวจสอบสภาพพื้นที่
4.ตรวจสอบการเจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว
5.กำจัดวัชพืช
6.ทำปุ๋ยไม่กลับกองเพิ่มจากใบ้ไม้ในพื้นที่
7.ขนย้ายพันธุ์ไม้มายังพื้นที่ปลูก
8.ทำค้างให้ถั่วฝักยาวเพิ่มเติม
9.ขุดหลุมปลูกพันธุ์ไม้
10.ปลูกพันธุ์ไม้ ข่า กระชาย ตะไคร้ ว่านทางจระเข้ มะยม ต้นกล้าถั่วฝักยาว
11.ห่มฟางให้ต้นถั่วฝักยาว
12.พรวนดินให้พันธุ์ไม้ในพื้นที่
13.ใส่ปุ๋ยให้พันธุ์ไม้ในพื้นที่
14.ขนย้ายกระถางต้นไม้
15.ขุดดินในพื้นที่ นำดินผสมกับปุ๋ยแห้ง เพื่อปลูกพันธุ์ไม้
16.ปลูกต้นหมากลงกระถาง
17.ปรึกษาเจ้าของแปลง ในการปลูกพันธุ์ไม้เพิ่มเติม การทำปุ๋ยแห้ง
การปรับสภาพพื้นที่เสร็จ พื้นที่เป็นดินทราย มีน้ำมาก เมื่อฝนตกเกิดร่องทางไหลของน้ำ ดินสไลด์

ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน 3 ไร่ ( HLM ) ร่วมกับเจ้าของแปลงคุณญาตา กาญจนภัคพงศ์ นายคุณเศก ดวงเพชร ช่างเทศบาลตำบลห้วยใหญ่และพัฒนากรตำบล โดย
1.ตรวจสอบสภาพพื้นที่
2.ปรับแต่งคลองไส้ไก่ และตะพักสระน้ำ
3.ทำไม้วัดความลึกสระน้ำ
4.ตรวจรับแปลง
5.ร่วมกันออกแบบการปลูกพันธุ์ไม้ ปลูกป่า 5 ระดับ
6.คัดเลือกพันธุ์ไม้จากพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล 15 ไร่ ( CLM ) ของนายคุณเศก ดวงเพชร
7.ปลูกหญ้าแฝก 1,000 ต้น
8.จัดซื้อฟาง 300 ก้อนและอุปกรณ์ในแปลง จอบ เสียม ฯ
9.ร่วมกันออกแบบพันธุ์ไม้ให้เข้ากับภูมิสังคม โดยลุงเย็น ปราชญ์ชาวบ้าน
งานในพื้นเสร็จครบตามแบบแปลน พื้นที่เป็นดินลูกรัง เมื่อฝนตกเกิดร่องทางไหลของน้ำ น้ำในสระเพิ่มขึ้น

(Visited 18 times, 1 visits today)