วันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๓ ไร่ ( HLM ) เจ้าของแปลงนางสาวกิตติมา เกตุแจ้

วันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๓ ไร่ ( HLM ) เจ้าของแปลงนางสาวกิตติมา เกตุแจ้
โดยมีทีม นพต.ห้วยใหญ่ มีนายชัยเจริญ แซ่อึ้ง นพต.หนองปรือ มาร่วมกิจกรรมด้วย
กิจกรรมมี ดังนี้
๑.ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ
๒.สำรวจพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำโคกหนองนา
ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๓ ไร่ ( HLM ) เจ้าของแปลงนางสายใจ เต็งสุวรรณ์
กิจกรรมที่ ๑.ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ
ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ๓ ไร่ ( HLM ) เจ้าของแปลงอ.นิยม เหมทานนท์
กิจกรรมที่ ๑.สำรวจพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำโคกหนองนา
ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ๑๕ ไร่ ( CLM ) เจ้าของแปลงนายคุณเศก ดวงเพชร
กิจกรรมที่ ๑.ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัว

(Visited 3 times, 1 visits today)