นักพัฒนาพื้นต้นแบบฯได้เข้าดูงานพื้นที่ โรงเพาะเห็ดของคุณสงสัย หวังหมู่กลาง ตำบลหนองปลาไหล หมู่ ๑ เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการเพาะเห็ด

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นักพัฒนาพื้นต้นแบบฯได้เข้าศึกษาดูวิธีการเพราะเห็ด พื้นที่โรงเพาะเห็ดของคุณสงสัย หวังหมู่กลาง ตำบลหนองปลาไหล
หมู่ ๑ เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการเพาะเห็ด
กิจกรรมช่วงเช้า
เข้าศึกษาดูงานพื้นที่ โรงเพาะเห็ดของคุณสงสัย หวังหมู่กลาง ตำบลหนองปลาไหล หมู่ 1 เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการเพาะเห็ด จะได้นำมาประยุกต์ และเป็นข้อมูลการสร้างฐาน “คนหัวเห็ด” ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๙ ฐาน การเรียนรู้ ในชุมชนต้นแบบฯระดับตำบล ทั้งนี้ต้องการดำเนินตามศาสตร์ของพระราชา (ในหลวงรัชกาลที่๙) ซึ่งเห็ดที่เพาะมีทั้งหมด ๓ ชนิด ได้แก่
๑.เห็ดเป๋าฮื้อ
๒.เห็ดนางฟ้า
๓.เห็ดขอน
โดยเห็ดทั้ง ๓ ชนิดนี้กรรมวิธีตั้งแต่ผสมวัตถุดิบทำก้อนเชื้อเห็ด จนกระทั่งอัดเป็นแท่งทุกขั้นตอนเหมือนกันทุกอย่าง ยกเว้นขั้นตอนการอบเพื่อปลอดเชื้อ ที่แตกต่างกัน
๑.เห็ดเป๋าฮื้อ กับ เห็ดขอน จะใช้ระยะเวลาอบฆ่าเขื้อ โดยการนึ่ง ประนาน ๔ ชั่วโมง โดยใช้อุณหภูมิ ๘๐ – ๑๐๐ องศา
๒.เห็ดนางฟาง จะใช้วิธีการอบ แบบปล่อย ควันลม ประมาณ ๑ – ๒ ชั่วโมง โดยใช้อุณหภูมิ ๖๐ องศา
กิจกรรมช่วงบ่าย
นักพัฒนาพื้นต้นแบบฯ ลงพื้นที่HLM ๓ ไร่ คุณวรินธร บุญเสมอ โดยได้ร่วมกิจกรรมมในการทำปุ๋ยหมักแห้งร่วมกันเพื่อที่จะได้ปุ๋ยหมักต้นทุนต่ำไว้ใช้ในการเกษตร

(Visited 6 times, 1 visits today)