ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๒.๑ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจ้างปรับพื้นที่ดินในรูปแบบแปลน โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายคุณเศก ดวงเพชร หมู่ที่ ๑๐ ต.ห้วยใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๒.๑ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจ้างปรับพื้นที่ดินในรูปแบบแปลน โคก หนอง นา โมเดล แปลงนางสาวนัทธมน ชลบุษย์ หมู่ที่ ๑ ต.หนองปลาไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๒.๑ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจ้างปรับพื้นที่ดินในรูปแบบแปลน โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายคุณเศก ดวงเพชร หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยใหญ่

ดาวน์โหลด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๒.๑ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจ้างปรับพื้นที่ดินในรูปแบบแปลน โคก หนอง นา โมเดล แปลงนางกิมฮวย บุญเลี้ยง หมู่ที่ 10 ตำบลโป่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๒.๑ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจ้างปรับพื้นที่ดินในรูปแบบแปลน โคก หนอง นา โมเดล แปลงนางสาวนัทมน ชลบุษย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ