ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เชิญร่วมประกวด โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP Premium กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างแบรนด์

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรมที่ 5.1 ฝึกบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยซื้อวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้ แปลงนางสาวนัทธมน ชลบุษย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรมที่ 5.1 ฝึกบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยซื้อวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้ แปลงนางสาวกิมฮวย บุญเลี้ยง หมู่ที่ 10 ตำบลโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรมที่ 5.1 ฝึกบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยซื้อวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้ แปลงนายคุณเศก ดวงเพชร หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๒.๑ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจ้างปรับพื้นที่ดินในรูปแบบแปลน โคก หนอง นา โมเดล แปลงนางสาวกิมฮวย บุญเลี้ยง หมู่ที่ ๑๐ ต.โป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ