จปฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

1) นบ 0019.3-ว2931-จปฐ

1.1) เป้าหมายการจัดเก็บ จปฐ.2563

 

 

 

 

 

 

 

2)การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. Smart Survey

3)รายชื่อผูประสานงาน จปฐ ระดับอำเภอ 2563

4)http://www.cddsmartdata.com/login.php <—เว็บติดตามความก้าวหน้า จัดเก็บข้อมูลแบบ online Real time

5)แบบสอบถาม-จปฐ.2560-2564ย่อ2หน้ามีปกหน้าหลัง.pdf  

 

(Visited 29 times, 1 visits today)