ความเป็นมา

ดาวโหลด>>>OTOPนวัตวิถี

           รัฐบาลมีความพยายามที่จะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน จึงจัดให้มีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีขึ้น เป็นการบูรณาการการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ากับการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ในชุมชนต่างๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมของการพัฒนาและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและเพิ่มยอดขายสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ด้วยยุทธศาสตร์การตลาดที่แตกต่างไปจากที่เคยทำมา เพิ่มคุณค่าให้สินค้า OTOP ให้เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้คนเข้าไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ที่มีสินค้า OTOP ที่เป็นผลผลิตของชุมชนต่างๆ ในแต่ละจังหวัด เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้จากการขายสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยสมาชิกในชุมชน ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ใช้ภูมิปัญญาของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน

สำหรับการพัฒนาและการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP นั้นเป็นหน้าที่ของพัฒนาชุมชนของแต่ละจังหวัดที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP ให้เป็นที่ชื่นชมของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน สร้างความแตกต่างด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ การผลิตตามภูมิปัญญาของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ใช้การตลาดในการสร้างคุณค้าให้แก่สินค้าเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชม มีการจัดประกวดแข่งขันการดำเนินงานสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศ และได้จัดงานแสดงผลงานของชุมชนที่ชนะการประกวดที่เมืองทองธานี ให้ประชาชนได้รู้จักและซื้อหาสินค้า OTOP ของชุมชนต่างๆ ที่ชนะการประกวดระดับประเทศ
จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชุมชนชนะการประกวดระดับประเทศ และได้นำเอาสินค้า OTOP ของชุมชนที่ชนะการประกวดมาร่วมแสดงในงานนิทรรศการที่เมืองทองธานีด้วย ทางพัฒนาจังหวัดจึงได้มีความพยายามที่จะต่อยอดให้สินค้า OTOP และการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แกชุมชนต่างๆ ในจังหวัด โดยจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการในกลุ่มของสมาชิกในชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อเรียนรู้วิธิการเพิ่มคุณค่าเพิ่มเสน่ห์ให้แกสินค้า OTOP การพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่างจากสินค้า OTOP ที่มีอยู่ในจังหวัดอื่น อีกทั้งยังได้มีการสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก
การนำเอาสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่บูรณาการเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ นั้นนับว่าเป็นการเดินถูกทางของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน เพราะเสน่ห์ของสินค้า OTOP สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ ในขณะเดียวกัน เมื่อมีคนมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น ก็จะทำให้สินค้า OTOP ขายดีขึ้น ทั้งการซื้อใช้สำหรับตนเอง และซื้อเป็นของฝาก ดังนั้นในการประชุมปฏิบัติการของสมาชิกในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดนครนายก จึงมีทั้งการถกอภิปรายเรื่องการพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีคุณค่า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์เต็มศักยภาพ อีกทั้งยังมีการเรียนรู้แนวทางของการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้แกสมาชิกในชุมชนและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน
สำหรับจังหวัดนครนายกนั้น สินค้า OTOP มีทั้งข้าว ปลา ผัก และผลไม้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาสินค้า OTOP ที่มีความแตกต่างจากสินค้า OTOP ในพื้นที่อื่นๆ สำหรับข้าวนั้นมีข้าวสูตะบุตรที่เป็นข้าวที่มีลักษณะพิเศษทางโภชนาการที่มีจำหน่ายทั้งในลักษณะของวัตถุดิบและแปรรูปเป็นขนมกระยาสารทอีกด้วย ส่วนผักนั้นที่นครนายกมีผักกูดและเห็ดเป็นสำคัญ สำหรับผักกูดที่นครนายกนั้นเป็นผักปลอดสารพิษ มียางน้อย เหมาะสำหรับการปรุงอาหารหลากหลาย ไม่ว่าจะผัดกับไข่ ผัดน้ำมันหอย ยำ และแกงส้ม เป็นของฝากที่คนรับจะต้องชื่นชม ส่วนเห็ดนั้นนอกจากจะหาซื้อได้ในลักษณะวัตถุดิบแล้ว ยังมีการนำมาทำเป็นเห็ดสวรรค์ที่มีรสชาติอร่อยสำหรับคนที่ชอบของขบเคี้ยวและไม่ต้องการกินเนื้อสัตว์ ส่วนปลานั้นมีการแปรรูปที่น่าสนใจมาก มีทั้งปลาดุกที่ทำเป็นปลาส้ม ปลาดุกบูดู ปลาร้าคั่วกลิ้ง นับว่าเป็นนวัตกรรมของการแปรรูปปลาที่น่าสนและแปลกแตกต่างไปจากการแปรรูปปลาของพื้นที่อื่นๆ ส่วนผลไม้นั้นเราต่างก็รู้กันอยู่ว่าผลไม้เด่นประจำนครนายกก็คือ มะปรางและมะยงชิด นอกเหนือจากเราจะซื้อหามากินเป็นผลไม้แล้ว ยังมีการนำเอามะยงชิดมาเป็นส่วนผสมของการทำหมี่กรอบมะยงชิดที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้ และยังมีกล้วยม้วนซอสมะยงชิดที่ไม่เหมือนการแปรรูปกล้วยในพื้นที่ใดๆ
นอกจากสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นครนายกยังมีสินค้า OTOP ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ไขเค็มดินจอมปลวก ไข่เค็มมะดัน และขนมต่างๆ ที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้ สินค้า OTOP ของนครนายกไม่ได้มีเพียงของกินเท่านั้น แต่ก็มีของใช้ เช่น โต๊ะอเนกประสงค์ ที่เป็นนวัตกรรมของการออกแบบที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง และยังมีของตกแต่งบ้าน ผ้าสไบ ผ้าขาวม้า สินค้าทั้งหลายที่กล่าวมานี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่มีขายในพื้นที่อื่น ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวสนใจสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นก็คงจะต้องตัดสินใจที่จะไปเยือนนครนายก เอาจังหวัดนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมายที่สมควรจะไปเยือนเมื่อมีเวลา ขณะนี้การท่องเที่ยวของไทยกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ขอบอกเลยว่าจังหวัดนครนายกเป็นหนึ่งในเมืองรองที่ท่านทั้งหลายควรจะไปเยือน เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวมาก มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำมากมาย มีสถานที่ให้เรียนรู้วัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และที่แน่ๆ คือ มีสินค้า OTOP ที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาเป็นของฝากได้อย่างหลากหลายอีกด้วย
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างที่ได้นำเสนอเรื่องราวของชุมชนในจังหวัดนครนายกมาเป็นตัวอย่างนี้ นับว่าเป็นโครงการที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างชัดเจน สมควรที่พวกเราจะช่วยกันสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนในจังหวัดต่างๆ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้า OTOP และการมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นเมืองรอง นี่คือแนวทางสร้างชุมชนเข้มแข็งที่มั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน.

(Visited 22 times, 1 visits today)