ความเป็นมากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จัดตั้งตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 2555 โดย สลน. และ พม. ดำเนินการในระยะแรก. ครม. มีมติเมื่อ 23 มิ.ย.58 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในกรมการพัฒนาชุมชน. ภายใต้ระเบียบ สลน. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ ฉบับที่ 2 3 และ 4. กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 2559 (100 ล้านบาท) คกส. มีมติให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีแห่งชาติ (มติ คกส. 25 ต.ค.56) กรมฯ เสนอขอควบรวมกองทุนฯ ต่อกระทรวงการคลัง (5 พ.ย.58) คสช. มีมติเมื่อ 29 ก.ค.57 เห็นชอบให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) ไปอยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชน. มติ ครม. 12 เม.ย.59 ให้ควบรวม กองทุน. ให้ สกพส. อยู่ในกรมการพัฒนาชุมชน (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ ประกาศ ณ 16 ต.ค.58) มีผล 1 พ.ค.59. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน.

ความเป็นมากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(Visited 85 times, 1 visits today)