@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. “ประกวดกิจกรรมคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บางกรวย ระดับจังหวัด ” ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) เทศบาลตำบลบางสีทอง

[...]
อ่านเพิ่มเติม

@สพอ.บางกรวย : วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ในระดับเขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดเขตปริมณฑลและทีมงาน

[...]
อ่านเพิ่มเติม