วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ประชุมขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

NEW@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันที่ 30 สิงหาคม [...]
อ่านเพิ่มเติม

NEW@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563

NEW@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : เข้าร่วมประชุมเชิง [...]
อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมอยู่เวรประจำวันในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปะจำปี พ.ศ. 2563 และโครงการแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วไทย รวมไว้ในที่เดี่ยว

@สพอ.บางกรวย : วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นาย [...]
อ่านเพิ่มเติม

ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน (ความต่อเนื่องคือพลัง) บ้านวัดไทร หมู่ที่ 1 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย :

New@สำนักงานพัฒนาชุมชนบางกรวย : วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นัดหมายกลุ่มผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 4 กลุ่ม และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 5 กลุ่ม

@NEW สพอ.บางกรวย วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ [...]
อ่านเพิ่มเติม