พช.บางกรวย ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชัญญานุช มะนาต นักวิชากา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน วิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ในการเก็บข้อมูลจปฐ. ของผู้แทนอาสาสมัครผู้จัดเก็บ

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายพีรณัฐ วงศ์ชัยสัมฤทธิ์ นักวิชา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย นำทีมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนบางกรวยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชัญญานุช มะนาต นักวิชากา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย นำกลุ่มเป้าหมายประเภทเกษตร แปรรูป และท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมโครงการวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา)

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวชัญญานุช มะนาต นักวิชาการพั [...]
อ่านเพิ่มเติม