ประชุมรับรองการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 ตำบลศาลากลาง

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลากลาง โด [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมรับรองการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 ตำบลบางขุนกอง

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ชมรมผู้สูงอายุ บ้านบางราวนก โดย [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 เทศบาลตำบลปลายบาง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วั [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 ตำบลบางสีทอง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บางกรวย เทิดพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความพอเพียง ขับเคลื่อนกิจกรรม “เมืองน้อง”

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 พช.บางกรวย เทิดพระเกียรติคุณ พระบ [...]
อ่านเพิ่มเติม