นางสาวสุราพร ดวงเนตร

พัฒนาการอำเภอบางกรวย

โทร 081-820-9561

พิชญาภา มากสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร 063-479-9544

ประสาน ตำบลบางสีทองและตำบลศาลากลาง

นายภาวัต คงกล่อมเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทร 086-362-6937

ประสาน ตำบลมหาสวัสดฺิ์,ตำบลบางคูเวียงและตำบลปลายบาง

นายภูวดิท สื่อสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสิริกัญญา สิริมีนนันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทร 080-995-4867

ประสาน ตำบลบางขนุนและตำบลบางขุนกอง

(Visited 748 times, 1 visits today)