พช. บางกรวยเดินหน้าขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

พช. บางกรวยเดินหน้าขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ  2566

นางสาวสุราพร  ดวงเนตร  พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ลงพื้นที่ตำบลบางขนุน เพื่อประสานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางขนุน โดยมีนางผกามาศ  ภู่โหมด หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ร่วมรับฟังคำชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ  และแนวทางการบริหารจัดการหนี้ในปีงบประมาณ 2566

ในการนี้ยังได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินประเภทงบอุดหนุน และทุนหมุนเวียน เพื่อให้สมาชิกทั้งประเภทกลุ่มองค์กร และสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น และสามารถนำงบประมาณที่ได้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้มากขึ้น

สพอ.บางกรวย ok

รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)