“พช.บางกรวย ติดตามครัวเรือน TPMAP สร้างขวัญกำลังใจ การใช้ชีวิต”

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

“พช.บางกรวย ติดตามครัวเรือน TPMAP สร้างขวัญกำลังใจ การใช้ชีวิต”

นางสาวสุราพร ดวงเนตร   พัฒนาการอำเภอบางกรวย  มอบหมายนางสาวพิชญาภา มากสุวรรณ  และนายภาวัต  คงกล่อมเจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตกับครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 2565 ที่หลุดพ้นความยากจนแล้ว ในพื้นที่บ้านวัดรวก หมู่ที่ 4 ตำบลบางสีทอง จำนวน 2 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อลดรายจ่าย และเป็นขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิต ต่อไป

สพอ.บางกรวย ok
รายงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)