หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2564

บ้านบางราวนก หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ไตามหนังสือจังหวัดนนทบุรีที่ นบ 0019.2/ ว 3435 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 และ

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำระดับตำบล ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย

นบ 0019.2-ว322 เรื่อง การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ 2564

(Visited 26 times, 1 visits today)