พช.บางกรวย เสริมแกร่งผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอบางกรวย

วันที่ 19 ตุลาคม 2564
พช.บางกรวย เสริมแกร่งผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอบางกรวย
นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย และนางสาวนิรัตน์ เกื้อเส็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านบางราวนก หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ โดยกำนันอดิศร กึ่งสอาด กำนันตำบลมหาสวัสดิ์ และทีมงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพการผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ได้นำไปใช้ในกิจกรรมและถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มองค์กร โดยศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงาน ภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย งานพัฒนาชุมชนที่เป็นทุนสังคม ใช้พลังภูมิปัญญา ให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างเสริมอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะ ในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป
(Visited 4 times, 1 visits today)