พช.บางกรวย ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ โคก หนองนา พช.

วันที่ 16 ตุลาคม 2564
พช.บางกรวย ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ โคก หนองนา พช.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย โดย นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านลุงยืน” โดยพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงการเลี้ยงปลาหลายสายพันธุ์ไว้สำหรับบริโภค จำหน่าย และแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามแนวทางของพ่อ อย่างยั่งยืน
(Visited 1 times, 1 visits today)