พช.บางกรวย ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 15 ตุลาคม 2564
พช.บางกรวย ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวริตยา รอดนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมงาน ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวังและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดประกอบอาชีพที่สุจริต และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ รณรงค์สร้างการรับรู้การยอมรับการคืนคนดีสู่สังคม และเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการสนับสนุนอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ในการนี้ นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ร่วมกิจกรรม ณ ครัวกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวัดไทร ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ การแปรรูปอาหาร การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และสร้างหลักประกันชีวิตโดยใช้การจัดการขยะเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม คลังน้ำหมักชีวภาพ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมของคนในชุมชน ให้หลอมรวมกัน อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข แม้จะมาจากต่างบ้าน ต่างภาษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามแนวทางของพ่อ อย่างยั่งยืน
(Visited 1 times, 1 visits today)