ประชุมรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 ตำบลบางสีทอง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางสีทอง นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย มอบหมายนางสาวพิชญาภา มากสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายยอดศักดิ์ สุขโรจณี นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง หัวหน้าคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับตำบล ให้ดำเนินการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ดังกล่าว
(Visited 3 times, 1 visits today)