ประชุมรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 เทศบาลตำบลปลายบาง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดอุบลวนาราม นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย มอบหมายนายภาวัต คงกล่อมเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โดยเชิญ คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับตำบล มารับรองการจัดเก็บข้อมูลฯ ในที่ประชุม ดังกล่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)