ประชุมรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 ตำบลบางขนุน

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางกรวย โดยนางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมตรวจสอบ รับรอง คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)