ประชุมรับรองการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 ตำบลบางขุนกอง

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ชมรมผู้สูงอายุ บ้านบางราวนก โดยนางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมตรวจสอบ รับรอง คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ได้เชิญคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับตำบล มารับรองการจัดเก็บข้อมูลฯ ในที่ประชุม ดังกล่าว

(Visited 8 times, 1 visits today)