แบบฟอร์มยื่นคำร้องขออนุญาตจัดงานประเพณี/กิจกรรม ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

1. แบบฟอร์มยื่นคำร้องขออนุญาตจัดงานประเพณี/กิจกรรม ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)—–>>>  แบบฟอร์มยื่นำร้อง ขออนุญาตจัดงานประเภณี-กิจกรรม ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก-แออั

 

2. แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19———>>>

แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

(Visited 383 times, 3 visits today)