พัฒนากลุ่มอาชีพ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย

-วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการส่งมอบวัสดุ พัฒนากลุ่มอาชีพ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย
-ในการนี้ พระครูนนทวีรวัฒน์ (สมเด็จ วีรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดโคนอน มหาสวัสดิ์ นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย นางเยาว์ภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง นายอดิศร กึ่งสอาด กำนันตำบลมหาสวัสดิ์ และทีมผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับ คณะส่งมอบวัสดุฯ จากจังหวัด โดย นางรักใจ กาญจนวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และทีมงาน เป็นผู้ผู้ประสานการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย อำเภอบางกรวย คือ บ้านบางราวนก หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์ ได้รับมอบวัสดุพัฒนากลุ่มอาชีพ จำนวน 7 อาชีพ ประกอบด้วย
1) อาชีพขนมกุยช่าย
2) อาชีพคัดแยกขยะ
3) อาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
4) อาชีพผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเหลือใช้
5) อาชีพสวนถาด
6) อาชีพเย็บผ้า
7) อาชีพขนมไทย
-ในกิจกรรมมีประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน กิจกรรมต่อไป จักได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนสมาชิก กิจกรรมฝึกต่อยอดอาชีพ กิจกรรมพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของกลุ่ม และจักได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ ดังกล่าว ได้ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดกิจกรรมให้เกิดรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับกิจกรรมวันนี้ ยังได้มีการจัดสาธิตการจัดสวนถาดอารมณ์ดี ซึ่งได้รับความสนใจ และได้รับเกียรติจากนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย และนางรักใจ กาญจนวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมสวดถาดอารมณ์ดี ในครั้งนี้ด้วย
(Visited 14 times, 1 visits today)