ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ว 89 (กรม)

 

(Visited 136 times, 1 visits today)