@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : “พัฒนาชุมชน ปลูกต้นไม้ สร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน” ณ สวนเกษตรลัดดาวัลย์ หมู่ 1 ต.ปลายบาง

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : “พัฒนาชุมชน ปลูกต้นไม้ สร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน” ณ สวนเกษตรลัดดาวัลย์ หมู่ 1 ต.ปลายบาง

 

-วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. น.ส.รฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2564 เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของป่าไม้ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่น ร่วมทั้ง เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

 

– โดยประธานได้ให้เกียรติปลูกต้นม่วงสาหรี่ ณ แปลงปลูก พร้อมทั้งมอบต้นกล้าไม้ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมทั้งมีกิจกรรมการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ทุน

 

-ในการนี้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมในฐานะผู้แทนจังหวัดฯ น.ส.สุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวยพร้อมด้วยทีมงาน จัดกิจกรรมนี้และรณรงค์ “ปลูกพืชผักสวนครัว” โดยเชิญ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบางกรวย, ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ้บ้าน ,ผู้นำ อช. และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

สพอ.บางกรวย รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)