@สพอ.บางกรวย : วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. “สร้างความมั่นคงทางอาหารกับ อบต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย”

@สพอ.บางกรวย : วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. “สร้างความมั่นคงทางอาหารกับ อบต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย”

น.ส.สุราพร ดวงเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยทีมงาน เยี่ยมเยียนบริเวณพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ เพื่อส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการปลูกผักสวนครัว ตามแนวทางขับเคลื่อนการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (รอบ 2) โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อปลูกในแปลงของ อบต.มหาสวัสดิ์ด้วย ในการนี้ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิ์การและสังคม ให้การตอนรับ

สพอ.บางกรวย รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)