สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้าง

น้อมนำแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร

 

https://survey123.arcgis.com/share/2e81864eba3f4a9abd403ebe89558765

(Visited 194 times, 1 visits today)