@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. “ระดมสมองวางแผนการเตรียมงาน ถ่ายทำวิดีทัศน์” ทีมตำบลบางขนุน

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. “ระดมสมองวางแผนการเตรียมงาน ถ่ายทำวิดีทัศน์” ทีมตำบลบางขนุน

น.ส.สุราพร ดวงเนตร ผอ.กง.จิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วย นายสมานชัย นัดดา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบตำบลฯ ระดมสมองร่วมกับ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขนุน ในการวางแผนเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทำวิดีทัศน์ ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนนครนายก (ศพช.นย) ในวันที่ 20 เม.ย.64 เวลา 08.30 น. โดยให้ตำบลเตรียมความพร้อมในส่วนของกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านทางอาหารที่มีอยู่ใน หมู่บ้าน/ชุมชน

สพอ.บางกรวย รายงาน

(Visited 22 times, 1 visits today)