@สพอ.บางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. “ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บางกรวย”

@สพอ.บางกรวย วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. “ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บางกรวย”

นายวิสูตร จำพานิชย์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บางกรวย พร้อมด้วย น.ส.สุราพร ดวงเนตร ผอ.กง.จิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางกรวย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดประชุมฯ โดยพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงิน จำนวน 2 โครงการ รวมเงินทั้งสิ้น 198,267 บาท รวมทั้งโครงการที่ปรับโครงสร้างหนี้ค้างชำระกอบทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคประชาชน) เข้าร่วมพิจารณา โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย (ชั้น 2)

สพอ.บางกรวย รายงาน

(Visited 17 times, 1 visits today)