@สำนักานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย (ชั้น 2)

@สำนักานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย (ชั้น 2)

นางสุราพร ดวงเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยนายภาวัต คงกล่อมเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน จัดการประชุมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอบางกรวย  ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 อำเภอบางกรวย โดยทบทวนภารกิจ 10 ประการ ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งให้ จัดทำ (ผล)การปฏิบัติงานฯ ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2564 และ(แผน) เมษายน-มิถุนายน 2564 เพื่อส่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สพอ: บางกรวย รายงาน

(Visited 18 times, 1 visits today)