@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางขุนกอง หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางขุนกอง หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง

นางสาวสุราพร ดวงเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยทีมงาน มอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง เพื่อรณรงค์การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ระยะที่ 2) โดยให้ปลูกไว้รับประทานเองที่บ้าน เหลือก็แบ่งปันบ้านใกล้เรือนเคียง หรือแลกเปลี่ยนผลผลิตกัน เกื้อกูลกันภายในหมู่บ้านและในตำบลบางขุนกอง

สพอ : บางกรวย รายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)