-สพอ.บางกรวย : วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย (ชั้น 2)

-สพอ.บางกรวย : วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย (ชั้น 2)

– นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ได้มอบมอบกระปุกออมเงิน ให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 3 กลุ่ม ณ การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลากลาง, หมู่ที่ 4 ตำบลบางขนุน, หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนกอง โดยนางสาวสุราพร ดวงเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางกรวย ได้มอบแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังนี้ การระดมเงินฝาก, การเพิ่มหุ้น, ตลาดจนการเพิ่มจำนวนเงินสัจจะสะสมรวมทั้งการให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต ให้แก่กลุ่ม

สพอ : บางกรวย รายงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)