– @สพอ.บางกรวย : วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. วางแผนและวัด เพื่อปรับปรุงพื้นที่ แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” (HLM) จำนวน 2 ครัวเรือน

– @สพอ.บางกรวย : วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. วางแผนและวัด เพื่อปรับปรุงพื้นที่ แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” (HLM) จำนวน 2 ครัวเรือน

 

-นางสาวสุราพร ดวงเนตร ผอ.กลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางกรวยพร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกับ ครัวเรือนเป้าหมาย 2 ครัวเรือน, ภาคีเครือข่าย และช่างผู้ออกแบบในพื้นที่

 

วางแผนและออกแบบแปลนพื้นที่ของตัวเอง ตามภูมิสังคม ณ หมู่ที่ 1 ต.ปลายบาง จำนวน 3 ไร่ และ หมุ่ที่ 1 ต.ศาลากลาง จำนวน 1 ไร่ อ.บางกรวย โดยได้รับความร่วมมือจากกองช่าง ของเทศบาลตำบลปลายบางและเทศบาลตำบลศาลากลาง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

สพอ.บางกรวย รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)